تامین ماشین و ارسال در بستی

1 ثبت درخواست
2 تایید درخواست
 • اطلاعات فرستنده
 • نام شرکت خود را وارد کنید
 • وزن کالای خود را وارد کنید
 • ارزش ریالی کالای خود را وارد کنید
 • نوع کالای خود را وارد کنید
 • شناسه ملی و یا شماره ملی خود را وارد کنید
 • لطفا شماره همراه خود را با اعداد انگليسی وارد کنید
 • اطلاعات گیرنده
 • شناسه ملی و یا شماره ملی گیرنده
 • لطفا شماره تماس گیرنده را با اعداد انگليسی وارد کنید
 • لطفا ساعت بارگیری را وارد کنید